PDA

View Full Version : Bạn được trả tiền trực và nghỉ bù như thế nào?Pink-Spring
07-12-2009, 20:03
Người bạn của Pink thắc mắc về tiền trực và nghĩ bù:
Trực 24 giờ tại ICU, ngày thường = 65.000
Nếu trực ngày thứ 7, CN, lễ = 78.000
Nếu trực thứ 6, 7 => ra trực thứ 7, CN. Người bạn của Pink không đồng ý, và đòi nghĩ bù vào một ngày (hoặc 2 buổi chiều) trong tuần sau, vì thứ 7, CN là ngày nghĩ của mọi người rồi.!
Người bạn này nói cũng có lý, Pink lấy “Bộ luật lao động” ra xem thì như sau:


Điều 61
1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau:
a) Vào ngày thường, được trả lương ít nhất bằng 150% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ, được trả lương ít nhất bằng 200% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.
2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc vào ban ngày.

Điều 70
Thời giờ làm việc ban đêm tính từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ, tuỳ theo vùng khí hậu do Chính phủ quy định.

Pink tính sơ sơ như thế này:
Trực ngày thường:
8 giờ hành chánh đã được trả tiền trong lương tháng (45.000).
8 giờ thuộc diện 150% = 67.500
8 giờ thuộc diện 150% + 30% = 81.000
Vậy tiền trực sẽ được trả đủ (không nghĩ bù) = 148.500
Nhưng nếu nghĩ bù vào ngày sau sẽ trừ ra 45.000 = 103.500

Trực ngày thứ 7, CN, Lễ:
8 giờ thuộc diện 200% = 90.000
8 giờ thuộc diện 200% = 90.000
8 giờ thuộc diện 200% + 30% = 103.500
Vậy tiền trực sẽ được trả đủ (không nghĩ bù) = 283.500
Nhưng nếu nghĩ bù vào một ngày của tuần sau sẽ trừ ra 45.000 = 238.500

Thấy ra thằng bạn Pink trực ICU cực mà được trả tiền “bèo” quá.!
Không biết có đúng vậy không.! Pink nhờ các cô chú, anh chị đi trước có kinh nghiệm trong chuyện này cho ý kiến, để thằng bạn Pink bớt khổ.!
Hi Hi Hi

ngocmed99
07-12-2009, 20:12
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 155/2003/QĐ-TTg
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 155/2003/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế như sau:
1. Chế độ phụ cấp thường trực 24/24 giờ:
a) Đối tượng được hưởng phụ cấp là công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ thường trực chuyên môn 24 giờ liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là trạm y tế xã).
b) Mức phụ cấp thường trực tại khu vực thông thường tính theo mức bình quân người/phiên trực, ngày thường gồm các mức sau:
- Mức 45.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đối với bệnh viện hạng I;
- Mức 35.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đối với bệnh viện hạng II và bệnh viện Y học cổ truyền hạng I;
- Mức 25.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đối với trực bệnh viện hạng III, bệnh viện Y học cổ truyền hạng II và Trung tâm y tế huyện;
- Mức 10.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đối với trực tại trạm y tế xã.
c) Mức phụ cấp thường trực tại khu vực hồi sức cấp cứu và chăm sóc đặc biệt bằng 1,5 lần phụ cấp thường trực tại khu vực thông thường của bệnh viện cùng hạng nói trên.
d) Mức phụ cấp thường trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần bằng 1,3 lần phụ cấp thường trực ngày thường; nếu thường trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp bằng 1,8 lần phụ cấp trực ngày thường.
đ) Định mức nhân lực trong phiên trực 24/24 giờ tại các cơ sở khám, chữa bệnh và trạm y tế xã được quy định như sau:
- Đối với bệnh viện hạng I: 14 người/phiên trực/100 giường bệnh;
- Đối với bệnh viện hạng II, hạng III, bệnh viện Y học cổ truyền hạng I, và trung tâm y tế huyện: 12 người/phiên trực/100 giường bệnh;
- Đối với trạm y tế xã: 01 người/phiên trực/trạm y tế đối với xã đồng bằng từ 8.000 dân và xã miền núi, biên giới, hải đảo từ 3.000 dân trở xuống; 02 người/phiên trực/trạm y tế đối với xã đồng bằng trên 8.000 dân và xã miền núi, biên giới, hải đảo trên 3.000 dân.
e) Chế độ nghỉ bù sau phiên trực: công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thường trực chuyên môn y tế 24/24 giờ vào ngày thường hay ngày nghỉ hàng tuần được nghỉ bù 01 ngày; nếu thường trực vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 02 ngày và đều được hưởng nguyên lương.
2. Chế độ phụ cấp chống dịch:
a) Công chức, viên chức y tế trực tiếp tham gia dập các ổ dịch được hưởng phụ cấp chống dịch, mức phụ cấp được tính theo ngày thực tế tham gia như sau:
- Mức 60.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với các loại dịch tối nguy hiểm;
- Mức 30.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với các loại dịch khác.
b) Công chức, viên chức y tế tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ tại các cơ sở y tế thuộc Nhà nước quản lý trong vùng có dịch cũng được hưởng phụ cấp thường trực theo mức thống nhất là 40.000 đồng/người/phiên trực.
3. Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật:
Áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.
a) Mức phụ cấp cho mỗi loại phẫu thuật quy định như sau:
Đối tượng Mức phụ cấp (đồng/phẫu thuật)
Loại đặc biệt Loại I Loại II Loại III
Người mổ chính, gây mê, châm tê chính 70.000 35.000 25.000 20.000
Người phụ mổ và người phụ gây mê, châm tê 50.000 25.000 20.000 12.000
Người giúp việc phẫu thuật 30.000 20.000 12.000 6.000
b) Những trường hợp trước đây phải làm phẫu thuật, nay chuyển sang hình thức thủ thuật thì được hưởng phụ cấp bằng 1/3 mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại.
Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp đặc thù của công chức, viên chức y tế được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.
Riêng năm 2003:
- Các Bộ, cơ quan trung ương bố trí trong dự toán được giao để thực hiện các chế độ phụ cấp đặc thù.
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí trong dự toán được giao để thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật.
Đối với phụ cấp thường trực 24/24 giờ: Bộ Tài chính cân đối bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2003 cho các địa phương để thực hiện theo nguyên tắc:
+ Tự cân đối để thực hiện chế độ đối với các tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương.
+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 100% các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các tỉnh Tây Nguyên và các xã thuộc Chương trình 135; 80% đối với tỉnh, huyện, xã miền núi và 60% đối với vùng còn lại phần chênh lệch giữa tổng mức kinh phí thực hiện chế độ quy định tại quyết định này so với nguồn đã bố trí trong ngân sách địa phương.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm quy định danh mục các loại dịch tối nguy hiểm; danh mục các loại phẫu thuật, thủ thuật được hưởng phụ cấp.
Điều 4. Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2003, thay thế Quyết định số 794/TTg ngày 05 tháng 12 năm 1995 và thay thế Điều 1 của Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế.
Điều 5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phan Văn Khải
(Đã ký)

PCP
07-12-2009, 21:01
Tiền trực ngành Y thuộc loại bèo bọt nhất, quyết định được ký từ năm 2003 lúc đấy vàng có khoảng 8 trăm ngàn/chỉ, bây giờ gần 3 triệu mà tiền trực vẫn vậy. Bạn làm quần quật cả đêm ở ICU rồi được nhận 67500 đồng (BV hạng I). Trong khi đó bạn là người nắm sinh mạng những người khác và tất nhiên ai cũng biết "sức khỏe là vàng" nhưng các bác làm chính sách đâu có cần biết cũng phải có chế độ đãi ngộ người "giữ vàng' chứ.
Ông cha ta nói rồi: "phải ăn mặn thì mới biết thương mèo", các bác làm chính sách có trực bao giờ đâu mà biết anh em vất vả thế nào?
Hy vọng sau này Pink lên làm Bộ trưởng thì nhớ những ngày trực vất vả ở ICU, còn tớ mà được làm BT thì đầu tiên là kiến nghị tăng tiền trực cho Pink:D

Bacsinhaque
08-12-2009, 18:54
Xem ra,ngành y tế còn phải tiếp tục kêu gọi cống hiến và vi phạm luật lao động dài dài.Ban lãnh đạo ở chỗ tôi giải thích rằng theo "luật" thì trực 24 giờ sẽ được nghỉ bù một ngày ngay sau ngày trực để tái tạo sức khỏe,còn chế độ thì đã có tiền trực,cho nên nếu ngày hôm sau là ngày nghỉ(thứ 7,CN hoặc lễ) thì bạn sẽ không được bù.Trong thực tế thì tại chỗ của BV của Bacsinhaque không có nghỉ bù một ngày mà là 2 buổi chiều liền kề sau ngày trực,bởi vì buổi sáng nếu bạn nghỉ thì sẽ không có ai khám 30-40 bệnh nhân của bạn(các khoa nội-sản),10-20 bệnh và đi mổ chương trình(các khoa ngoại),không có người đi mổ và tăng cường cho phòng khám vốn rất đông(các chuyên khoa TMH,RHM,Mắt),trực thì tua 4,lâu lâu anh em đi học về đầy đủ,không ai nghỉ phép thì được tua 5,có khi phải tua 3 trong một hai tháng rất mệt mỏi,sau 24 giờ "khủng khiếp" nghỉ được 2 đến 3 đêm , vừa tạm phục hồi thì phải vào lại rồi,cũng có hiếm khi gặp mùa bệnh ít, "ăn gian" nghỉ được luôn ngày để đi về quê 2-3 ngày chẳng hạn là thấy sung sướng vô cùng,các đàn anh lớn thì ngoài đêm trực ra còn có thể "được" mời tham vấn các đêm khác,có khi cũng phải làm cả đêm mà tiền tham vấn chỉ có 5000 đồng /1 ca bệnh....nhưng còn đỡ hơn các bạn ở khoa cấp cứu và ICU làm việc 3 ca 4 kíp xoay vần quanh năm suốt tháng,cường độ công việc cao suốt 8 tiếng,không được nghỉ phép,nghỉ bệnh gì hết vì không có người thay thế,lễ tết mà nhà xa 500-700 km thì đành chịu vậy...đã vậy hồi trước còn không được tiền trực vì qui định tiền trực chỉ cho những người trực 24 giờ.Xem ra thì chất lượng cuộc sống của nhân viên ngành y tế là kém nhất,vì ngoài giờ trong bệnh viện còn phải "cày" quanh năm để kiếm thêm.
...Còn nhiều bất cập...phải biết "cống hiến" thôi các bạn ơi.

ngườiphươngxa
08-12-2009, 20:09
Hi hi hi,

Đọc bài các bạn viết, tạm thời có kết luận là: SV y và các Bs làm việc trong Bv là thành phần bị bốc lột hạng nhứt.....và ở bên Tây này cũng dzậy...làm gì có nạn nghỉ bù sau ngay trực... Lý thuyết là một chuyện, thực hành là chuyện khác.

Đây tôi kể một chuyện xảy vào thủa xa xưa ở bên xứ Pháp này...

Như tôi đã viết, bắt đầu từ năm Y4 Sv đi thực tập mỗi ngày 4 giờ trong Bv được mang danh ngoại trú và được một số tiền "lương". Không bao nhiêu, mặc dù không đủ trả tiền nếu rủi đi đường đập bể bánh tráng...nhưng có còn hơn không :)

Có một sếp nào đó trong lúc rảnh rỗi, đem vấn đề lương bổng thù lao cũng anh em sv ra xem...
Thế là Eurêka! sếp khám phá ra nguyên do của sự thâm hụt của ngân sách BV. Đây nhé sv trực được trả 24 giờ nhưng ngày hôm sau từ 8h30 đến 12h30 sv đó cũng được trả lương ngoại trú. Thành ra từ 8h30 đến 12h30 sv được hai lần lương: tiền trực và lương ngoại trú.

Mừng quá như thế từ nay, sếp sẽ có biện pháp cứu vãn được ngân sách BV.
Sếp nảy ra ý định: từ nay sẽ cúp tiền trực từ 8h30 đến 12h30. Thế là cả vòm trời y khoa náo động... Lương đả là lương chết đói mà nay đòi cúp nửa là chắc chết...thế là anh chị em lớn bé đều đồng lòng nhất chí: đình công bãi thị ( Ậy bên ni sv nó như dzậy đó! các bạn nhớ mà bắt chước ;) )

Rùm beng, náo đổng tới tai sếp lớn...sếp hỏi rapport, sau khi được trình bày thực hư cụ thể tiền lương tiền trực....sếp ngượng ngùng mắc cở bèn cho lệnh ngừng cúp phần phụ trổi. Thành thử sv tây tiếp tục được ưu đãi ( thôi thì cứ coi như là ưu đãi dzậy mà ) làm 18 giờ trả lương 24 giờ. Oai chưa :)) :)) :))

magicboy
08-12-2009, 21:07
hihi tay trưởng phòng bệnh viện mình thì nói thẳng nếu đem luật lao động thì vi phạm là chắc cú, nhưng nhờ các anh chị em phấn đấu hi sinh vì bệnh nhân thôi hihi

savior
01-01-2010, 18:57
chỗ tôi làm thì trực ngày hôm trước 24h sáng hôm sau làm tiếp chiuều nghỉ và được tính bù 1/2 buổi và chỉ có vậy thôi!
thứ 7 và chủ nhật thì không có ngày bù nghỉ cuối tuần!
chấm hết!
bó tay!

Kingdom
03-01-2010, 09:33
nhưng thấy thành quả lao động của mình thật đáng quí, cũng là động lực cho Ta cống hiến!

Lathang
07-04-2010, 01:45
Giờ mình mới đọc được cái quyết định cũ rích này. Đúng là vi phạm luật lao động nghiêm trọng.. Mà một bệnh viện giữa Hà Nội mà bác sỹ luôn luôn thiếu nên từ hồi đi làm đã 5 năm nay làm gì có nghỉ phép đâu, nghỉ bù cũng luôn thừa ngày ( coi như mất trắng những ngày phép chẳng được gì). Ra trực toàn làm đến hết trưa mới về. Giờ đi học thì như vắt kiệt sức mình nếu trực cả ở viện cả chỗ học . Ôi ICU

noblood1
28-05-2010, 20:49
Lương công chức nhà nước luôn thấp vì các quyết định về lương không được update kịp thời cho phù hợp với hoàn cảnh thị trường.
Có thể trong thời điểm ra quyết định thì người đề xuất đã so với nhu cầu giá cả thị trường, mức sống trung bình của mỗi người và đưa ra mức lương hợp lý nhưng để một quyết định được thi hành thì cũng phải mất ít nhất 1 năm cho đến vài năm. Đến lúc đó thị trường đã thay đổi, nhất là trong tình trạng kinh tế không ổn định và lạm phát tiếp tục gia tăng như hiện nay =>Lương thấp.
Có thể thấy qua 1 ví dụ đơn giản:Hồi đó bạn bơm xe đạp 2 bánh 500VND, bây giờ do lạm phát, vật giá leo thang, người sửa xe có thể nhanh chóng tăng giá bơm 2 bánh 1500VND mà không cần đợi chính sách hay nghị quyết gì cả. Trong khi đó lương tháng vẫn không tăng=>không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt.
Đó là lý do các bác sĩ của bệnh viện tư luôn nhận được lương cao hơn bác sĩ bệnh viện công, vì lương BS bệnh viện tư thông qua lãnh đạo bệnh viện mà không phải dựa vào chính sách.Bệnh viện tư như một công ty kinh doanh bỏ tiền nhiều để mua chất xám => bạn sẽ có lương cao nhưng nguy cơ mất việc do bệnh viện làm ăn thua lỗ cũng rất lớn. Bệnh viện công tuy trả lương thấp hơn nhưng được nhà nước bảo trợ=>công việc của bạn sẽ ổn định hơn. Cái gì cũng có 2 mặt của nó.

bacsiha
29-05-2010, 00:33
Lấy ý kiến về chế độ phụ cấp đặc thù của cán bộ y tế

Theo dự thảo quy định về một số chế độ đặc thù đối với công chức, viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập đang được Bộ Y tế lấy ý kiến nhân dân, cán bộ y tế tham gia thường trực 24/24h liên tục để đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ sở KCB theo quy chế bệnh viện thì được hưởng mức phụ cấp tính theo mức bình quân người/phiên trực, ngày thường gồm các mức: BV hạng I, hạng đặc biệt: 135.000đ; BV hạng II, BV YHCT hạng I: 105.000đ ; Các BV còn lại (kể cả các PKĐK khu vực): 75.000đ; Trạm y tế xã: 30.000đ. Mức phụ cấp thường trực tại khu vực hồi sức cấp cứu và chăm sóc đặc biệt bằng 1,5 lần phụ cấp thường trực tại khu vực thông thường của bệnh viện cùng hạng nêu trên. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia dập các ổ dịch được hưởng phụ cấp chống dịch, mức phụ cấp được tính theo ngày thực tế tham gia, mức 185.000 đồng/ngày/người đối với các loại dịch thuộc nhóm A; mức 93.000 đồng/ngày/người đối với các loại dịch thuộc nhóm B; Công chức, viên chức được huy động để tham gia thường trực chống dịch 24/24h tại các cơ sở y tế công lập được hưởng mức phụ cấp thường trực là 124.000 đồng/người/phiên trực... Giai đoạn được tính phụ cấp phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Nguồn: http://www.moh.gov.vn/homebyt/vn/portal/InfoDetail.jsp?area=58&cat=1461&ID=8548